Kontakt / Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) (RODO) informuję, iż:

 • Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu poczty e-mail, jest Stalkowent Sp. z o.o. z/s w Zabrzu , przy ulicy Wolności 318, (dalej jako „ADO”).
 • Korzystając z formularza kontaktowego na witrynie internetowej Administratora wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie podanych tam Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i/lub realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem lub osobą z ramienia której prowadzi Pani/Pan korespondencję a ADO albo prawnie uzasadniony interes ADO związany z procesem zawierania ww. umowy, w tym w celu prowadzenia korespondencji.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest ADO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia negocjacji i/lub wykonywania zawartych jak w pkt 2 umów, dochodzenia roszczeń wzajemnych z umów zawartych jak w pkt 2, nie dłużej niż 10 lat licząc od dnia ich wykonania lub rozwiązania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo żądania ich usunięcia – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 2, w tym prowadzenia korespondencji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes ADO.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane z użyciem poczty elektronicznej (e’mail) oraz w formie zapisu cyfrowego (elektronicznego) plików.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@stalkowent.pl.